Het belang van de handel in het kader van het project voor de heraanleg van het stadscentrum

Back

1) Een innovatieve aanpak om de ontwikkeling van de Brusselse handel te steunen.

Het project voor de heraanleg van het stadscentrum, en meer bepaald de centrale lanen, gaat hand in hand met een strategie om de economische en commerciële activiteit in het centrum van Brussel op te waarderen, zeker nu er nieuwe handelscentra worden ontwikkeld in en rond het Brussels Gewest.
Het is dan ook een noodzaak om te streven naar een commerciële mix die zo goed mogelijk is aangepast aan de geplande evoluties en die de globale aantrekkingskracht van het centrum kan verbeteren. Er moet rekening moeten gehouden met de impact van deze stedenbouwkundige veranderingen op het bestaande handelsweefsel. Metingen zijn hierbij belangrijk om zowel bij de conceptie als de realisatie rekening te kunnen houden met deze impact, zeker wat betreft de organisatie van de leveringen.
De Schepen van Economische zaken wil enerzijds ondersteuning bieden aan de buurthandel voor de bewoners en anderzijds aan de bestemmingshandel om de Stad op de kaart te plaatsen als «destination city shopping».
In het kader van de specifieke maatregelen om de diversiteit, de originaliteit en de kwaliteit van het commerciële aanbod in het hart van het centrum te ondersteunen en te versterken, doet de Stad Brussel beroep op een Commercieel Ontwikkelingsschema. Het betreft een bijzonder nuttig instrument, waarmee analyses en aanbevelingen worden gemaakt om voornoemde doelstellingen te bereiken en de leefbaarheid van de handels in het stadscentrum te verhogen. « Deze studie, uitgevoerd door GeoConsulting, zal de structuur van de handel bepalen, zowel kwalitatief als kwantitatief, om zo te komen tot operationele aanbevelingen om het ontwikkelingspotentieel zo goed mogelijk te beheren en te zorgen voor een heropleving na de geplande heraanleg. » verduidelijkt de Schepen van Economische zaken.
De Stad Brussel bestelde ook een webobservatorium voor de handel. Dit is een internetsite die een exhaustief overzicht biedt van de commerciële situatie binnen de onderzochte perimeters. Dit instrument is toegankelijk voor het publiek in minstens drie talen (Frans, Nederlands en Engels) en zal een dagelijks bijgewerkt duidelijk en globaal overzicht bieden op de commerciële ontwikkeling van de vastgelegde perimeter, maar ook bijdragen aan de ondersteuning van een proactief beleid op het vlak van het onthaal en de prospectie van commerciële investeerders. Anticiperen op de impact van een commerciële investering op een bepaald grondgebied vraagt natuurlijk om een analyse van het aanbod en de vraag. Het samenbrengen van de informatie op een duidelijke, snelle en nuttige manier is onmisbaar voor de gemeentelijke overheid en de investeerders

2) Een luisterend oor bieden aan de handelaars om de aantrekkingskracht van de commerciële omgeving te vergroten.

In het beleidsprogramma werd al bepaald dat er permanent overleg moet worden gevoerd met de handelaars en hun verenigingen om alle aspecten van de gemeentelijke bevoegdheden te kunnen bespreken met het oog op een versterking en een heropleving van de handelsdynamiek.

 

2. GeoConsulting, een onderneming in beweging

 

Bevoorrechte partner van de economische en commerciële actoren

GeoConsulting is gespecialiseerd in commerciële ontwikkeling en integreert systematisch de dimensie geomarketing om de retailmarkt en alle elementen die hierop een invloed kunnen hebben te analyseren: klantenpotentieel, groei van de markt, koopkracht, leeftijdsstructuur, voetgangersstroom,…
Op acht jaar tijd werden meer dan 100.000 Belgische, Franse en Luxemburgse consumenten ondervraagd om een toekomstgerichte dimensie te kunnen toevoegen aan de analyses.
Dankzij deze jarenlange ervaring op het vlak van geomarketing, beschikt GeoConsulting over een gedetailleerde kennis van de huidige dynamieken die de commerciële ontwikkeling in Europa structureren.

Jarenlange expertise ten dienste van de overheid

De diensten die GeoConsulting aanbiedt, zijn aangepast aan de noden van de overheidsdiensten en, meer bepaald, aan de behoeften van de gemeentes.
Het bedrijf beschikt voor het Brussels grondgebied over een rijke expertise die permanent wordt bijgewerkt. Dankzij deze grondige kennis van de commerciële dynamieken op het grondgebied en hun perfecte kennis van de in de geomarketing gebruikte analysemethodes, kunnen zij de Stad Brussel langdurige beleidsinstrumenten aanreiken voor de duurzame begeleiding van het beleid op de korte en de lange termijn.
Op het vlak van Retail, van marktstudies op het vlak van geomarketing, van dienstverlening aan lokale overheden, heeft GeoConsulting een erkende expertise opgebouwd in de sector: Quick Delhaize, Carrefour, Projet Neo, City2, UPlace, Stockel Square, Commercieel ontwikkelingsschema voor de stad Mons,…

 

3. Commercieel Ontwikkelingsschema

a. Doelstellingen :

een richtdocument opstellen waarmee de handelsstructuur van het centrum van Brussel, zowel kwalitatief als kwantitatief, kan bepaald worden (sterke en zwakke punten), evenals de aanwezige dynamiek; het ontwikkelingspotentieel identificeren en operationele aanbevelingen formuleren om de handel zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Daarnaast moet ook de impact van de stadsvernieuwing die door de Stad Brussel wordt gepland (Nieuwstraat, voetgangerszone, enz…) op het bestaande commerciële weefsel worden gemeten en dient het commercieel potentieel bepaald worden dat door deze infrastructuurwerken zou kunnen worden vrijgemaakt.

b. Methodologie

 

– Perimeter van de studie :

o De wijken Sint-Jacobs, Grote Markt en Nieuwstraat
o De Congreswijk
Met bijzondere aandacht voor :
o De as Nieuwstraat-Beurs en de as Nieuwstraat-De Brouckère
o Het Fontainasplein, het Anneessensplein, het Beursplein en De Brouckère

– Om de structuur van een handelscircuit vast te stellen, zal Geoconsulting zowel het aanbod als de vraag grondig onderzoeken.

o Voor het aanbod :

– Er wordt eerst een stand van zaken opgemaakt door vast te stellen welke commerciële mix er bestaat in de bestudeerde perimeter, door de vertegenwoordiging van elke sector te documenteren en in kaart te brengen. Met andere woorden, alle handelszaken zullen in kaart worden gebracht op basis van hun sector.
– Vervolgens wordt het verzorgingsgebied van de bestudeerde handelsstructuur bepaald, namelijk de supralokale impact (tot waar gaat de aantrekkingskracht?).
– We zullen bepalen welk type interactie er bestaat met de belangrijkste naburige handelscentra en zullen het niveau van klantenverlies dat mogelijk het gevolg is van deze naburigheid bepalen. We zullen rekening houden met de potentiële impact van projecten als Neo, UPlace of Docks Bruxsel, waarvoor we over een grote expertise beschikken
– Ook het sectorpotentieel wordt bepaald, in m². We zullen met andere woorden kunnen bepalen hoeveel m² er nog beschikbaar is voor elke sector van de handel (kleding, schoenen, meubels, enz.). Op dezelfde manier zullen we de eventueel verzadigde sectoren kunnen identificeren.
– Enz.

o Voor de vraag,

– We zullen 2000 enquêtes afnemen om een beeld te krijgen van de koopgewoontes, de verwachtingen en de noden van de consumenten in het centrum van Brussel. Onze interesse betreft ook de niet-gebruikers, namelijk de potentiële klanten die niet meer worden aangetrokken door de handelsstructuur van de bestudeerde perimeter. 1200 van deze enquêtes zullen op straat worden afgenomen en 800 per telefoon. We zullen ook specifiek onderzoek voeren naar de toeristen en de congresgangers via partnerschappen met hotels en/of congrescentra. 300 enquêtes zullen specifiek worden gewijd aan de impact van de door de Stad geplande stadsvernieuwing, om te kunnen anticiperen op de gevolgen op de koopgewoontes en dus op de structuur van de commerciële mix.
-Er zal een reeks contactpalen worden geïnstalleerd om, op basis van de detectie van bluetooth en wifi signalen, de voetgangersstromen te meten en op basis hiervan de voetgangersroutes te reconstrueren. Zo zullen we een goed beeld krijgen van het gebruik van de Brusselse handel en van het stadweefsel. We zullen zo de aantrekkingspolen en de moeilijkere zones op het grondgebied (koude en warme zones) kunnen bepalen om concrete acties te kunnen uitwerken om de relatie tussen deze verschillende polen te verstevigen.
– Ten slotte zullen we een inventaris opmaken van de ontbrekende merken, op basis van een benchmark met steden van vergelijkbare grootte en met een vergelijkbare handelsstructuur op Europees vlak (bijvoorbeeld Luxemburg, Lyon, Parijs, Amsterdam, Antwerpen, enz.) en daarbuiten. Zo zullen we een tabel maken van de merken die in deze steden aanwezig zijn maar niet in Brussel en die dus zouden aangetrokken kunnen worden.

– De studie wordt afgerond met de oplijsting van een reeks strategische aanbevelingen om te komen tot een eigen kwalitatieve, aantrekkelijke en vernieuwde commerciële identiteit voor het centrum van Brussel.

 

4. Webobservatorium voor de handel

 

Het WOH is niet alleen een instrument voor (gegevens)beheer maar ook een investeringsstimulator voor een grondgebied en de opportuniteiten die het biedt.
Het WOH is een via het internet toegankelijk webplatform waarmee het geheel aan handelszaken en aan lege handelsruimtes in de bestudeerde perimeter kan wordengelokaliseerd. Volgende elementen zullen in kaart worden gebracht en geïntegreerd worden:
– De exhaustieve lijst van de handelszaken, geordend per activiteitssector
– De exhaustieve lijst met de lege handelsruimtes (met een individuele fiche met een foto, een adres, de beschikbare oppervlakte, de vermelding « te koop » of « te huur » en contactgegevens)
– Het verzorgingsgebied van de onderzochte perimeter
– Informatie betreffende parkeergelegenheid (ondergrondse parkings, betalende zones, blauwe zones, enz.)
– De commerciële mix van elke wijk
– De eventuele scholen (met vermelding van het aantal studenten)
– De toeristische trekpleisters, op basis van een lijst die werd opgesteld met de Stad Brussel
– De zones die deel uitmaken van het project voor stadsvernieuwing
– Het openbaar vervoer
– De voetgangersstroom, op basis van twee statistieken: per week en per dag

Dankzij dit webobservatorium is de Stad Brussel verzekerd van een nauwgezette opvolging van de handel en de commerciële ontwikkeling. Er zal ook geanticipeerd kunnen worden op evoluties, het beleid hieraan aan te passen en de effecten te meten. Voor de Stad Brussel is dit dus een ideaal instrument om een rationeel, proactief en ambitieus beleid te voeren op het vlak van commerciële ontwikkeling.
Het Webobservatorium zal beschikbaar zijn in het Frans, het Nederlands en het Engels en operationeel zijn vanaf oktober 2014.